Toán

TỔ BỘ MÔN 

VỮNG VÀNG PHÁT TRIỂN

        
  Thầy PHẠM HỮU TRUNG

Trưởng bộ môn Toán

Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Tổ bộ môn Toán đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cùng với Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị lớn lao góp phần tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số cho các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

* Lịch sử hình thành và phát triển – Chức năng và nhiệm vụ.

Được thành lập ngày 23/5/1978, bộ môn Toán với nhiệm vụ ban đầu bồi dưỡng kiến thức phổ thông cơ bản cho các em học sinh, chuẩn bị hành trang cho các em bước vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Những năm tiếp theo, cùng với sự đi lên của đất nước trong thời kì đổi mới, trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang được phát triển với quy mô ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao trong sứ mệnh đào tạo con em đồng bào người dân tộc thiểu số. Vì thế, bộ môn Toán cũng liên tục trải qua quá trình chuyển đổi cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Từ bộ môn Toán – Lý đến bộ môn Toán trực thuộc Ban Khoa học tự nhiên, sau đó được tách ra thành bộ môn Toán – Tin. Từ ngày 26 tháng 8 năm 2009, bộ môn Toán trở thành bộ môn độc lập và nay là Tổ bộ môn Toán. Chặng đường phát triển của bộ môn Toán trong suốt bốn mươi năm qua là chặng đường không ngừng nỗ lực phấn đấu vì nhiệm vụ chung của các thế hệ trưởng ban, trưởng bộ môn, tổ trưởng bộ môn và đội ngũ giáo viên. 

Với sự nỗ lực vượt khó, đề cao tinh thần đoàn kết, thẳng thắn giúp đỡ nhau trong công tác, Tổ bộ môn đã đạt được nhiều thành tích. Tập thể và nhiều cá nhân của Tổ bộ môn đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục, Công đoàn ngành giáo dục, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố Nha Trang và Nhà trường.

* Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:

Thầy Nguyễn Ngọc Thạch (3/1978 – 9/1992)

Thầy Lê Công Dương (9/1992 – 2/2000)

Thầy Phạm Hữu Trung (02/2000 – 9/2010)

Thầy Trần Tuấn Nam (2002 – 2004)

Cô Lê Thị Phương Châu (10/2010 – 9/2016)

Thầy Phạm Hữu Trung (10/2016 – nay)
* Danh sách giáo viên bộ môn qua các thời kỳ:
 

TT

Họ và Tên

Thời gian công tác tại bộ môn

1

Nguyễn Ngọc

Thạch

4/1975 – 9/1992

2

Trần Duy

Sơn

8/1990 – 6/2004

3

Lê Công

Dương

12/1979 – 12/2004

4

Phạm  Hữu

Trung

9/1985 đến nay

5

Mai  Hữu

Thành

10/1986 – 9/2001

6

Măng Thị

Lúi

10/1987 – 6/1991

7

Trần Tuấn

Nam

9/1991 – 4/2004

8

Phan Hà

Dung

10/1991 – 3/2016

9

Lê Thị Phương

Châu

9/2004 – 9/2016

10

Trần Đình

Oai

10/2004 đến nay

11

Lê Công

Huy

10/2004 đến nay

12

Trần Thị Tố

Phượng

9/2005 đến nay

13

Phạm Thái

Ly

9/2008 – 8/2016

14

Đào Thị Kim

Yến

9/2008 đến nay

15

Trịnh Văn

Hoan

8/2011 đến nay

16

Lê Đặng Trúc        

Chi

9/2011 đến nay

17

Mai Thị

Phương

9/2012 đến nay

18

Đỗ Thị

Huệ

10/2012 đến nay

19

Hồ Tấn

Lực

9/2014 đến nay

20

Trần Thị Kim

9/2014 đến nay

Tổ bộ môn Toán hiện có 11 giáo viên trong đó có 5 thạc sỹ, 02 giáo viên đang học cao học, luôn phấn đấu duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của Tổ bộ môn mà các thế hệ thầy cô đi trước đã dày công xây dựng.

* Danh sách giáo viên Tổ bộ môn Toán hiện nay:

01

Phạm Hữu Trung

Giáo viên  - Tổ trưởng

02

Lê Đặng Trúc Chi

Giáo viên

03

Trần Kim Hà          

ThS. Giáo viên

04

Trịnh Văn  Hoan

Giáo viên

05

Đỗ Thị Huệ               

Giáo viên

06

Lê Công Huy              

ThS. Giáo viên

07

Hồ Tấn Lực

Giáo viên

08

Trần Đình Oai

ThS. Giáo viên

09

Mai Thị  Phương

Giáo viên

10

Trần Thị Tố Phượng

ThS. Giáo viên

11

Đào Thị Kim Yến

ThS. Giáo viên