Ngoại ngữ

TỔ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:


ThS Nguyễn Văn Khôi
Tổ trưởng
Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập năm 1978 cùng với sự hình thành trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang do thầy Ngô Đình Chiếu làm trưởng bộ môn. Trong quá trình phát triển của nhà trường, bộ môn đã nhiều lần sát nhập với các bộ môn khác thành lập Ban Khoa học xã hội. Đến năm 2007, bộ môn được tách ra thành tổ bộ môn Ngoại ngữ cho đến nay. Bên cạnh nhiệm vụ chính là dạy tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, các giáo viên bộ môn cùng với Trung tâm ngoại ngữ của trường tham gia giảng dạy tiếng Anh cấp độ A, B, C và liên kết với Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đặt cơ sở tại Nha Trang tổ chức các lớp đại học tại chức đến nay được 19 khóa, đóng góp một phần nhỏ về nguồn nhân lực biết tiếng Anh phục vụ cho địa phương và khu vực.

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 STT  HỌ VÀ TÊN  THỜI GIAN
 1.  Thầy Ngô Đình Chiếu  1978
 2.  Cô Trần Thị Ái Hoa  1996
 3.  Cô Phạm Thị Hòa  2005
 4.  Thầy Nguyễn Văn Khôi  2007

3. Danh sách đơn vị hiện nay: Hiện nay bộ môn có 5 giảng viên, gồm 4 thạc sĩ và 1 cử nhân.

 

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1.  Nguyễn Văn Khôi  Tổ trưởng bộ môn
 2.  Lê Vũ Quỳnh Giao  Giảng viên
 3.  Ngô Thị Thu Hồng  Giảng viên
 4.  Ngô Thị Bá Hương  Giảng viên
 5.  Đặng Thị Phượng  Giảng viên