Phòng Công tác Học sinh

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý học sinh ở kí túc xá thực hiện tốt Nội quy kí túc xá cũng như các Nội quy, Quy định của nhà trường; đảm bảo an toàn tuyệt đối về ANTT và phòng chống cháy nổ;

- Chăm lo, phục vụ học sinh nội trú về ăn, ở, y tế, sinh hoạt, học tập cũng như tự học; 

- Tuyên truyền, giáo dục học sinh nội trú thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

- Phối hợp với đội ngũ Giáo viên chủ nhiệm và Đoàn Thanh niên trong công tác quản lý học sinh;

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác hướng nghiệp cho học sinh; công tác phân bổ ngành trường; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm của học sinh; 

- Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh được giao lưu, học hỏi lẫn

nhau nhằm tăng cường và củng cố khối đoàn kết trong học sinh.

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.      

Trần Thanh Vệ

Phụ trách

2.      

Hồ Trường

Trưởng ban

3.      

Nguyễn Văn Hùng

Phụ trách

4.      

Trần Duy Sơn

Trưởng phòng

5.      

Nguyễn Gia Thế

Trưởng phòng

6.      

Đỗ Thị Duy Len

Trưởng phòng

7.      

Nguyễn Ngọc Văn

Phó Trưởng phòng

3. Danh sách đơn vị hiện nay: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đỗ Thị Duy Len

Trưởng phòng

2

Nguyễn Văn Hùng

Tổ trưởng KTX

3

Nguyễn Văn Hải

Phó trưởng phòng

4

Cao Thị Mỹ Anh

Y tế cơ quan

5

Nguyễn Minh Khuê

P. Bí thư Đoàn trường

6

Phạm Văn Thoan

Cán bộ  điện nước

7

Nguyễn Chí Công

Cán bộ trực đêm


4. Các thành tích của đơn vị: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen giai đoạn 1976 – 2016.