Ngoại ngữ

TỔ BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:


ThS Nguyễn Văn Khôi
Phục trách tổ bộ môn
         Bộ môn Ngoại ngữ được thành lập năm 1978 cùng với sự hình thành trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang do thầy Ngô Đình Chiếu làm trưởng bộ môn. Trong quá trình phát triển của nhà trường, bộ môn đã nhiều lần sát nhập với các bộ môn khác thành lập Ban Khoa học xã hội. Đến năm 2007, bộ môn được tách ra thành tổ bộ môn Ngoại ngữ cho đến nay. Bên cạnh nhiệm vụ chính là dạy tiếng Anh cho học sinh trong nhà trường, các giáo viên bộ môn cùng với Trung tâm ngoại ngữ của trường tham gia giảng dạy tiếng Anh cấp độ A, B, C và liên kết với Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đặt cơ sở tại Nha Trang tổ chức các lớp đại học tại chức đến nay được 19 khóa, đóng góp một phần nhỏ về nguồn nhân lực biết tiếng Anh phục vụ cho địa phương và khu vực.

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian công tác

1.

Thầy Ngô Đình Chiếu

Trưởng bộ môn

1978-1996

2.

Cô Trần Thị Ái Hoa

Trưởng nhóm

1996-2004

3.

Cô Phạm Thị Hòa

Trưởng nhóm

2004-2007

4.

Thầy Nguyễn Văn Khôi

Tổ trưởng

2007- đến nay

3. Danh sách đơn vị hiện nay: Hiện nay bộ môn có 4 giảng viên, gồm 3 thạc sĩ và 1 cử nhân.

 

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1.  Nguyễn Văn Khôi  Phục trách Tổ  bộ môn
 2.  Lê Vũ Quỳnh Giao  Giáo viên
 3.  Ngô Thị Thu Hồng  Giáo viên
 4.  Ngô Thị Bá Hương  Giáo viên