Phòng Tổ chức Hành chính

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:

Ths Nguyễn Ngọc Văn

Trưởng phòng Tổ chức Hành Chính

Phòng Tổ chức - Hành chính với chức năng và nhiệm vụ là: xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng CBCC trong trường, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chế độ đối với cán bộ công chức, tổng hợp báo cáo, soạn thảo công văn, văn thư lưu trữ và theo dõi thi đua của nhà trường; quản lý cơ sở vật chất, có kế hoạch và thực hiện duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác, giảng dạy và học tập của toàn trường. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn cơ quan, PCCC. Kể từ năm 2008, nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất chuyển sang phòng Quản trị -Thiết bị.
Qua 40 năm xây dựng và phát triển, phòng Tổ chức - Hành chính luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thành quả đó là công sức và tâm huyết của nhiều CBCCVC của Phòng qua nhiều thế hệ.

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
 

 1. Ông Nguyễn Xuân Nhung  Phó ban phụ trách, Trưởng phòng 1987 - 1991 
 2. Ông Phan Đình Trung  P.Trưởng phòng 1978 - 1989
 3. Ông Nguyễn Văn Mong Trưởng phòng  1991 - 2016
 4. Ông Phạm Hữu Trung P.Trưởng phòng 2012 - 2016
 5. Bà Phan Thị Thu Hương P.Trưởng phòng 2014 - nay
 6. Ông Lê Quang Khải P.Trưởng phòng 2007 - 2012
 7. Ông Nguyễn Ngọc Văn  Trưởng phòng 2016 - nay

3. Danh sách đơn vị hiện nay:
 

 1. Ông Nguyễn Ngọc Văn   Trưởng phòng
 2.  Bà Phan Thị Thu Hương  P. Trưởng phòng
 3.  Ông Trương Quang Ân  Nhân viên
 4.  Bà Nguyễn Thị Huệ  Nhân viên
 5.  Bà Vũ Thị Liên  Chuyên viên
 6.  Bà Tô Thị Phương Quý  Nhân viên
 7.   Ông Phạm Hữu Tấn  Nhân viên

4. Các thành tích đơn vị đạt được: 

- 02 CB được tặng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất. 
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1995, 1996, 1998, 2003. 
- 01 CB được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2003.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1976 - 2016).