Hóa

TỔ BỘ MÔN HÓA HỌC


1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:

  ThS Trần Thị Thúy Nga
            Tổ trưởng

Được thành lập từ năm 1978 đến tháng 4/1993 trên cơ sở sát nhập 2 bộ môn: Hóa học và Sinh học do thầy Lâm Ngũ Chi làm Trưởng bộ môn. Tháng 4/1993 đến tháng 9/2001 bộ môn Hóa tách ra từ bộ môn Hóa – Sinh và thầy Phan Bom được bổ nhiệm làm Trưởng bộ môn.
Từ năm học 2001 – 2003 do nhu cầu tổ chức, bộ môn Hóa cùng với bộ môn Toán, Vật lý, Sinh học thành lập Ban Khoa học Tự nhiên và thầy Phan Bom làm nhóm trưởng nhóm Hóa. Đến tháng 12/2002, thầy Lê Thiên Hùng làm nhóm trưởng nhóm Hóa.
Năm 2004 – 2007 thầy Lê Thiên Hùng được bổ nhiệm làm Phó ban Khoa học Tự nhiên kiêm nhóm trưởng nhóm Hóa.
Tháng 6/2007 Ban Khoa học Tự nhiên tách ra thành các bộ môn: Toán, Hóa, Lý – Sinh và thầy Lê Thiên Hùng được bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa đến tháng 5/2008.
Tháng 6/2008, thầy Lê Hận được bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa thay cho thầy Lê Thiên Hùng về nghỉ hưu. Tháng 4/2009 cô Trần Thị Thúy Nga, thạc sĩ Hóa được cử làm phụ trách bộ môn, đến năm 2010 cô Trần Thị Thúy Nga được bổ nhiệm làm tổ trưởng bộ môn Hóa cho đến nay. 

2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:
 

 1.  Thầy Lâm Ngũ Chi  1978 – 1993
 2.  Thầy Phan Bom  1993 – 2002
 3.  Thầy Lê Thiên Hùng  2003 – 2008
 4.  Cô Trần Thị Thúy Nga  2009 đến nay

3. Danh sách giảng viên hiện nay:

 1.  Trần Thị Thúy Nga  ThS. Giảng viên - Tổ trưởng
 2.  Trần Minh Hảo  Giảng viên
 3.  Hồ Thị Nhật Linh  ThS. Giảng viên
 4.  Nguyễn Phú Nhuận  ThS. Giảng viên
 5.  Trần Ngọc Phương  Giảng viên
 6.  Lê Thành Quốc  Giảng viên
 7.  Lê Thị Thanh Tâm  ThS. Giảng viên
 8.  Cao Hiền Trân  Giảng viên
 9.  Nguyễn Trần Nhật Uyên  ThS. Giảng viên


4. Các thành tích đơn vị đạt được:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen giai đoạn 1976 – 2011; 1976 – 2016. 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen năm học 2010-2011 đến 2011-2012; 2012-2013 đến 2013-2014