Phòng Quản trị Thiết bị

Ông Nguyễn Thanh Hoàng
Trưởng phòng

       Phòng Quản trị - Thiết bị , trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang tiền thân là phòng Thông tin - Thiết bị, được thành lập theo Quyết định số 92/QĐ-DBĐHNT ngày 14/07/2008 của nhà trường. Là đơn vị được thành lập còn non trẻ nhất trường. 

Lãnh đạo đầu tiên là thầy Trần Duy Sơn, phòng lúc đó gồm 5 thành viên: 1.Ông Trần Duy Sơn (Trưởng phòng); 2. Bà Lê Thị Ngọc Thu (chuyên viên phụ trách thư viện); 3. Ông Nguyễn Thanh Hoàng (chuyên viên tin học phụ trách mạng); 4. Ông Phạm Hữu Tấn (phụ trách kỹ thuật điện, nước-chuyển sang phòng TC-HC năm 2011); 5. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan (chuyên viên - nghỉ hưu từ năm 2009).

Từ trái sang phải: Ô. Phạm Thiên Định; Ô. Lê Quang Khải; Thầy Trần Duy Sơn (Nguyên Trưởng phòng); 
Bà Lê Thị Ngọc Thu; Ô. Nguyễn Thanh Hoàng; Ô. Mai Xuân Thạch.

Đến năm 2012 Phòng được đổi tên là phòng Quản trị -Thiết bị theo Quyết định số 172/QĐ-DBĐH ngày 08/10/2012. Năm 2013 để đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ của phòng, phòng Quản trị - Thiết bị được Ban Lãnh đạo bổ sung thêm một nhân sự mới phụ trách thiết bị tin học và văn phòng. Hiện nay phòng có 5 người, trong đó có 4 chuyên viên trình độ đại học và 1 nhân viên phục vụ lái xe; phòng có 1 đảng viên.

Từ trái qua phải: 1. Ô. Lê Quang Khải; 2. Ô. Phạm Thiên Định; 
 3. Bà Lê Thị Ngọc Thu; 4. Ô. Mai Xuân Thạch;5. Ô. Nguyễn Thanh Hoàng.

Nhiệm vụ của phòng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác lập kế hoạch đồng thời thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất; Xây dựng các quy định về quản lý và mua sắm tài sản; sử dụng trang thiết bị nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của CBCCVC và học sinh toàn trường, lập các quy định về thanh lý tài sản,... Phối hợp các đơn vị trong trường hoàn thành tốt nhiệm vụ khác. Hằng năm báo cáo cơ sở vật chất về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Danh sách đơn vị tại thời điểm hiện tại

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thanh

Hoàng

Trưởng phòng

2

Mai Xuân

Thạch

Chuyên viên

3

Phạm Thiên

Định

Nhân viên Lái xe

4

Phạm Văn

Thoan

Phụ trách Điện - nước