Ngữ Văn

TỔ BỘ MÔN NGỮ VĂN
 

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:


    GVC. Đỗ Thành Dương
Tổ trưởng
Tổ trưởng Bộ môn Ngữ Văn là một trong những tổ bộ môn trọng yếu của nhà trường; được phân cấp trách nhiệm giảng dạy cho tất cả các lớp học sinh trong trường ba phân môn Văn học, Tiếng Việt và Làm văn. Đội ngũ cán bộ giảng viên hiện nay của tổ tương đối mạnh và đồng đều, bao gồm: 6 Thạc sĩ và 4 Cử nhân. Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Tổ bộ môn Ngữ Văn có bề dày, thế mạnh trong đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu về giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong tình hình mới.

Tiền thân của tổ là Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn ra đời từ thời kỳ thành lập trường, gồm có 3 giáo viên: 1 giáo viên Lịch sử, 1 giáo viên Địa lý và 1 giáo viên Ngữ văn. Qua quá trình xây dựng và phát triển, đến năm 2007 - tách ra từ Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn - tổ bộ môn chính thức được thành lập theo Quyết định số 74/QĐ-DBĐH của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, ban hành ngày 15/6/2007, với 5 giảng viên, gồm 1 thạc sĩ và 4 cử nhân.


2. Lãnh đạo qua các thời kỳ:

 1.  Thầy Đỗ Thành Dương  2007 - 2009
 2.  Cô Đỗ Thị Duy Len  2009 - 2014
 3.  Thầy Đỗ Thành Dương  2014 đến nay


3. Danh sách đơn vị hiện nay: Hiện nay Tổ bộ môn gồm 07 giáo viên: 
 

 

 STT  Họ và tên giảng viên  Học vị Chức vụ
 1.  Đỗ Thành Dương  Thạc sĩ Tổ trưởng
 2.  Huỳnh Thị Diễm Diễm  Thạc sĩ  Giáo viên
 3.  Bùi Thị Hằng  Cử nhân  Giáo viên
 4.  Nguyễn Thị Tố Nga  Thạc sĩ  Giáo viên
 5.  Phan Thị Nhung  Cử nhân  Giáo viên
 6.  Lê Xuân Thục  Cử nhân  Giáo viên
 7.  Nguyễn Thị Thu Thủy  Thạc sĩ  Giáo viên