Xã hội

TỔ BỘ MÔN XÃ HỘI
 

1. Chức năng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển:


ThS Nguyễn Gia Thế 
Tổ trưởng
Tổ trưởng Bộ môn Xã hội được thành lập vào năm 1989 và trải qua nhiều biến động về tổ chức, nhân sự do yêu cầu tổ chức và sự phát triển của nhà trường.
Thực hiện đề án cơ cấu tổ chức của nhà trường trong giai đoạn 2006 – 2010, năm 2007 ban KHXH được tách thành nhiều bộ môn. Bộ môn Xã hội gồm các môn: Lịch sử, Địa lí. Năm 2008 nhập thêm bộ môn GDTC – GDCD vào Tổ cho đến nay.
Tổ chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập môn học trong chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn: Địa lí; Lịch sử; Giáo dục thể chất; Giáo dục công dân.
Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình, biên soạn đề cương chi tiết môn học, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên môn.
Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng.
Tiến hành NCKH theo kế hoạch của trường nhằm gắn bồi dưỡng với NCKH;
Quản lý giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.


2. Danh sách Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1.  Cô Thái Thị Hạnh  Chủ nhiệm bộ môn
 2.  Nguyễn Thị Thanh Vân  Trưởng bộ môn
 3.  Cô Trần Thị Thái Phan  Trưởng bộ môn
 4.  Cô Nguyễn Thị Thu Hiền  Trưởng bộ môn, Phó Ban KHXH
 5.  Cô Trần Thị Ái Hoa  Trưởng Ban KHXH
 6.  Thầy Nguyễn Gia Thế  Trưởng bộ môn


3. Danh sách đơn vị hiện nay:

 STT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1.  Nguyễn Gia Thế  Tổ trưởng
 2.  Hồ Thị Thụy Như  Giáo viên Địa lí
 3.  Đào Thị Bích Nguyệt  Giáo viên Địa lí
 4.  Vũ Thị Luy Anh  Giáo viên Địa lí
 5.  Nguyễn Thị Hằng  Giáo viên Địa lí
 6.  Nguyễn Thị Nguyệt  Giáo viên Lịch sử
 7.  Phạm Trung Khiên  Giáo viên Lịch sử
 8.  Nguyễn Thị Thành  Giáo viên Lịch sử
 9.  Phạm Văn Khương  Giáo viên Lịch sử
 10  Trần Kỳ Đông  Giáo viên GDTC
 11  Phạm Hồng Quốc  Giáo viên GDTC
 12  Đinh Hữu Minh Hoàng  Giáo viên GDTC
 13  Lê Thị Thắm  Giáo viên GDCD

4. Các thành tích đơn vị đạt được: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen giai đoạn 1976 – 2016.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và 2015-2016