QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE
Đăng Ngày 14/02/2018

QUY ĐỊNH 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA 
BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE 
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG NHA TRANG 


Chương I

CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY ĐỊNH

1. Căn cứ Luật báo chí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; phát triển mạng giáo dục (EduNet) và các dịch vụ công về thông tin giáo dục trên Internet;

3. Ban Biên tập và Quản trị Website (BBT) được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang

4. Căn cứ vào nhu cầu hoạt động thực tiễn của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, Ban Biên tập và Quản trị Website nhà trường.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

1. Quy định này quy định việc tổ chức và quản lý duy trì hoạt động của Website trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang trên mạng Internet bao gồm: quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; công tác biên tập thông tin, cơ sở dữ liệu và trả lời học sinh.

2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

Điều 2: Chức năng, tên gọi và địa chỉ của Website:

1. Trang thông tin điện tử của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang có chức năng:

a. Website nhà trường là nơi giới thiệu hình ảnh tổng thể của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang (lịch sử, thành tựu, truyền thống...) với:

- Các cấp chính quyền, cơ quan quản lý cấp trên, các sở, ban, ngành...

- Các trường bạn (các trường Đại học, Cao đẳng... trong cả nước).

- Việt Nam và thế giới thông qua Internet.

b. Nơi thông tin, thông báo đến các học sinh trong trường về các chỉ đạo, phương hướng hoạt động của Ban giám hiệu.

c. Nơi công khai giới thiệu về các chỉ tiêu tuyển sinh, giới thiệu về các ngành học và trường ĐH, CĐ mà Nhà trường sẽ phân bổ.

d. Nơi thông báo chỉ đạo của Ban giám hiệu tới các cán bộ, giảng viên Nhà trường, cung cấp môi trường làm việc, trao đổi công việc.

đ. Nơi các Phòng, Tổ bộ môn, tổ chức Đoàn thể thể hiện hiệu quả làm việc của đơn vị mình thông qua các sự kiện của đơn vị, các báo cáo và tài liệu của đơn vị được đưa lên Website.

e. Nơi đăng và giới thiệu hoạt động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM; giới thiệu công tác nghiên cứu khoa học, thư viện giáo trình, thời khóa biểu, các quy trình xác nhận hồ sơ cho học sinh, các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công việc, hoạt động của diễn đàn học sinh, giới thiệu kinh nghiệm thực tế, kết quả học tập, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện của học sinh; tư vấn hỗ trợ học sinh; nơi đăng hoạt động của các Hội, Câu lạc bộ; hoạt động của Cựu học sinh; giới thiệu các chương trình, tài liệu chuyên ngành...

2.Tên gọi: Trang thông tin điện tử trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

3. Địa chỉ: http://dbdhnhatrang.edu.vn

4. Email thư ký ban biên tập: ngocvandbdhnt@gmail.com

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Biên tập và quản trị Website

- Ban Biên tập và quản trị Website chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc phổ biến, cập nhật các thông tin lên website của trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang.

- Bảo đảm nội dung website của nhà trường được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người đọc, phong phú về nội dung; không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên và cập nhật thông tin bằng nhiều hình thức.

- Các thành viên Ban Biên tập chịu trách nhiệm về mảng nội dung thông tin được Ban Biên tập phân công đảm trách.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

- Ban Biên tập và Quản trị Website hoạt động kiêm nhiệm, tham mưu cho Ban giám hiệu về việc đưa các thông tin lên Website. Nội dung thông tin phổ biến, cập nhật phải đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Ban biên tập phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên tập, các thành viên phải thực hiện tốt phần công việc mình đảm trách và tham gia thực hiện những công việc chung của Ban biên tập, sắp xếp các công việc đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban biên tập.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Ban Biên tập và Quản trị Website

- Trưởng Ban: Phó Hiệu trưởng.

- Ủy viên phụ trách về nội dung thông tin.

- Các ủy viên bao gồm: Đại diện trưởng một số phòng, tổ bộ môn.

- Ủy viên phụ trách kỹ thuật và quản trị Website.

- Cộng tác viên: Lãnh đạo các đơn vị phòng, tổ bộ môn, đoàn thể và toàn thể CBCCVC nhà trường.

Điều 6. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong ban Biên tập và Quản trị Website

1. Trưởng Ban: Chỉ đạo chung hoạt động của Ban Biên tập.

- Theo dõi, điều hành hoạt động của Ban Biên tập, giải quyết những vấn đề có liên quan tới thông tin đưa lên website.

- Phân công các thành viên Ban Biên tập thực hiện việc biên tập thông tin theo lĩnh vực đảm trách.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động ủy viên thường trực Ban Biên tập và quản trị Website.

2. Ủy viên thường trực phụ trách về nội dung thông tin

- Phụ trách biên tập thông tin về định hướng phát triển của nhà trường.

- Tổ chức thẩm định nội dung các thông tin gửi đến trước khi đưa lên website.

- Khi phát hiện nội dung bản tin hoặc số liệu bản tin có phần sai lệch với thực tế, thì Ủy viên thường trực phụ trách về nội dung thông tin được quyền chỉnh sửa nội dung bản tin và thông báo cho chuyên viên phụ trách đưa tin biết là đã sửa, việc chỉnh sửa cụm từ hoặc thành ngữ, nhưng không làm thay đổi nội dung cốt lõi của vấn đề.

- Có trách nhiệm phân công cộng tác viên đưa thông tin lên web có phân quyền.

- Phối hợp với ủy viên có liên quan biên tập và kiểm tra tính xác thực của thông tin.

- Trình lãnh đạo Ban Biên tập phê duyệt.

- Gửi tin cho Bộ phận quản trị Website.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên website.

- Cập nhật kịp thời các thông tin đã được phê duyệt từ Ban Biên tập.

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động và báo cáo định kỳ (tuần, tháng, năm).

3. Các ủy viên khác:

- Phối hợp với ủy viên có liên quan biên tập và kiểm tra tính xác thực của thông tin.

- Trình lãnh đạo Ban Biên tập phê duyệt.

- Gửi tin cho Bộ phận quản trị Website.

- Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật tin, thông tin đăng trên website.

- Cập nhật kịp thời các thông tin đã được phê duyệt từ Ban Biên tập.

- Tổng hợp kế hoạch hoạt động và báo cáo định kỳ (tuần, tháng, năm).

4. Ủy viên phụ trách về kỹ thuật và quản trị Website:

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng (phó) Ban Biên tập.

- Là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm đăng tải, cập nhật các thông tin lên Website.

- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đưa lên Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

- Theo dõi nội dung, quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

- Báo cáo và đề xuất kịp thời với Ban biên tập các biện pháp xử lý sự cố xảy ra (nếu có).

- Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban, Ủy viên thường trực phân công.

- Thực hiện trình bày về thể thức, form chuẩn đưa tin lên Website.

- Xử lý kỹ thuật Website, phân quyền quản trị, tập huấn kỹ thuật đưa thông tin lên Website.

Nghiên cứu đề xuất phương hướng và biện pháp phát triển Website.

- Khi nhận được tin, bài (từ thư ký hoặc người đưa tin) ủy viên có trách nhiệm phối hợp với thư ký kiểm duyệt tính xác thực và biên tập tin chậm nhất 02 ngày làm việc, tính từ khi gửi bài.

- Tiếp nhận tin của cộng tác viên Ban Biên tập và quản trị Website qua Email.

- Đề nghị việc xử lý kỹ thuật Website, phân quyền quản trị, tập huấn kỹ thuật đưa thông tin lên Web.

- Hàng năm có kế hoạch duy trì (domain, host...), chỉnh sửa (giao diện web, các chức năng trên website), sao lưu dữ liệu định kỳ và bảo dưỡng website cho phù hợp với tình hình thực tế.

5. Trưởng các đơn vị

- Chịu trách nhiệm kiểm duyệt thông tin đưa lên mạng theo phân quyền của đơn vị.

6. Cộng tác viên Ban Biên tập và Quản trị Website:

- Triển khai các hoạt động về quảng bá và phát triển thương hiệu của đơn vị mình phụ trách trên Website phân quyền.

- Viết tin, bài để thông tin trên Website.

Chương IV

QUẢN LÝ KỸ THUẬT, QUẢN TRỊ WEBSITE

Điều 7. Quản lý kỹ thuật, quản trị Website

Thành viên Ban Biên tập và Quản trị Website được phân công quản trị Website, có trách nhiệm:

- Là đầu mối tập hợp các thông tin được duyệt và chịu trách nhiệm duy trì, cập nhật các thông tin lên Website.

- Bảo mật tuyệt đối mật khẩu và chịu trách nhiệm về thông tin đưa lên trang Website đúng như nội dung đã kiểm duyệt.

- Theo dõi nội dung, hình thức Website hàng ngày, cung cấp kịp thời nội dung thông tin hàng tuần cho Ban biên tập.

- Quản lý về bố cục, hình thức của Website, được phép thay đổi giao diện, bố cục, sắp xếp trang chủ phù hợp với từng thời điểm, nhưng không ảnh hưởng tới nội dung Website.

- Báo cáo và đề xuất kịp thời với Ban biên tập để có biện pháp xử lý sự cố (nếu có).

- Hàng năm có kế hoạch duy trì (domain, host...), chỉnh sửa (giao diện web, các chức năng trên website), sao lưu dữ liệu định kỳ và bảo dưỡng website cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Về quản trị Website phân quyền

Cộng tác viên của các đơn vị phụ trách Website phân quyền được trao account và mật khẩu để đưa thông tin lên Website phân quyền của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về hoạt động của Website phân quyền.

Quyền quản trị cao nhất thuộc về nhân viên quản trị được Nhà trường giao nhiệm vụ.

Chương V

CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU

Điều 9. Cung cấp và chịu trách nhiệm nội dung thông tin

- Các phòng, đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường, tùy theo chức năng quản lý của đơn vị mình có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.

- Hình thức cung cấp thông tin: bằng văn bản, đường truyền qua mạng hoặc các thiết bị lưu trữ, gửi về Ban Biên tập và quản trị Website (thông qua các ủy viên). Các đơn vị cung cấp thông tin cung cấp thêm hình ảnh hoặc yêu cầu chụp ảnh để minh họa thông tin.

- Nguyên tắc chung: Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung thông tin của đơn vị mình cung cấp.

- Các thông tin chung về nhà trường, ủy viên trường trực có trách nhiệm kiểm tra và trình lãnh đạo Ban biên tập duyệt.

- Được phép lấy các số liệu, chỉ tiêu từ các báo cáo của Nhà trường (có ký tên, đóng dấu) để cập nhật lên website.

- Các đơn vị được phân công cung cấp thông tin cần theo dõi thông tin hiện có trên Website để bổ sung, sửa đổi kịp thời.

- Yêu cầu đối với các hướng dẫn hành chính: không đưa toàn văn bản mà trình bày, hướng dẫn các bước thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu.

- Các đơn vị có thể đề xuất thêm nội dung có liên quan đến chức năng quản lý của mình.

Điều 10. Phạm vi, nội dung thông tin quy định cho các đơn vị.

TT

Lĩnh vực

Nội dung tin cần cung cấp

1

Giáo vụ

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch liên quan đến dạy học theo tháng, quý, năm.

- Thông tin về công tác liên kết đào tạo (nếu có)

- Các chương trình, dự án liên quan đến học sinh, cán bộ, viên chức của nhà trường.

- Các thông tin tuyển sinh .

- Các văn bản quy phạm pháp luật (nội quy, quy chế…) liên quan đến dạy học.

- Thời khoá biểu, thông báo điểm, lịch sử dụng giảng đường, lịch thi, kiểm tra…

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác giáo vụ.

- Cập nhật kịp thời thông tin ở đầu mỗi năm học.

- Thông báo – tin tức khác.

2

Hội đồng khoa học

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch liên quan đến quản lý kế hoạch theo tháng, quý, năm.

- Thông tin về công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức…

- Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của Trường.

- Các thông tin về nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của Trường.

- Thông báo – tin tức khác.

3

Tổ chức, Hành chính

- Lịch công tác của Trường.

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch liên quan đến phòng theo tháng, quý, năm.

- Danh sách, lí lịch trích ngang của cán bộ, viên chức trong trường.

- Các quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ…

- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung, quy định, quy chế…

- Thông tin tuyển dụng.

- Thông tin về các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức của Trường.

- Thông tin về lương, thưởng, truy lĩnh, truy thu…đối với cán bộ viên chức trong và ngoài trường.

- Các thông báo, tin tức liên quan đến công việc của cán bộ giảng viên trong trường.

- Công tác thi đua khen thưởng, biểu dương (người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến…), công tác hành chính tổng hợp và các công tác khác.

- Các Thông báo – tin tức khác.

4

Kế hoạch tài chính

- Thông tin về học bổng, chính sách mới đối với học sinh.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Kế hoạch tài chính.

- Cập nhật kịp thời thông tin ở đầu mỗi năm học.

- Thông tin về các kế hoạch tài chính được phê duyệt.

5

Công tác Học sinh

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác HS theo tháng, quý, năm.

- Nội quy, quy định, quy chế và các văn bản khác liên quan đến chế độ, chính sách: nội trú, khen thưởng, kỷ luật.

- Cập nhật kịp thời thông tin ở đầu mỗi năm học.

- Học bổng và hỗ trợ tài chính đối với học sinh (các thủ tục giấy tờ để giúp học sinh thực hiện các công việc trên).

- Các thông tin về ký túc xá, thủ tục cho học sinh ở nội trú.

- Các thông tin về phân bổ ngành trường.

- Các hoạt động thường nhật khác.

- Thông tin hỏi - đáp giữa học sinh và nhà trường.

- Các Thông báo - tin tức khác.

6

Phòng Quản trị Thiết bị

- Thông báo mời thầu, đấu giá thanh lí tài sản…

- Công khai các văn bản liên quan đến trang cấp vật dụng cho GV, HS.

- Lí lịch trích ngang của đơn vị.

7

Công tác Đảng

- Các nghị quyết, thông báo, công văn của Chi uỷ.

- Lí lịch trích ngang BCH Chi uỷ, Ban Thường vụ Chi uỷ.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đảng.

- Thông báo – tin tức của Chi bộ.

8

Đoàn TNCS

 

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đoàn trường, Chi đoàn) theo tháng, quý, năm.

- Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa…

- Lí lịch trích ngang BCH Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Đoàn.

- Thông báo – tin tức của Đoàn.

9

Công đoàn

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch của Công đoàn theo tháng, quý, năm.

- Các chương trình hoạt động: VHVN, TDTT, giao lưu, kết nghĩa…

- Các thông tin về việc ủng hộ, đóng góp, xây dựng quỹ…

- Lí lịch trích ngang BCH Công đoàn.

- Các mẫu, biểu mẫu liên quan đến công tác Công đoàn.

- Thông báo - tin tức của Công đoàn.

10

Các

 Tổ

bộ

môn

- Thông tin về nội dung chương trình, kế hoạch của đơn vị mình theo tháng, quý, năm.

- Lí lịch trích ngang các tổ viên.

- Các chương trình hoạt động: văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, kết nghĩa…của đơn vị.

- Thông báo - tin tức khác.

Điều 11: Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành Website

1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:

a. Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục hay gây mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị;

b. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

c. Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động trong nhà trường;

d. Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;

đ. Lợi dụng Trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

2. Lợi dụng Trang thông tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.

6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.

7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Hình thức, quy trình cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu.

- Các cá nhân, đơn vị có tin, bài cần đăng gửi bài cho Trưởng Ban theo địa chỉ email: hoangtrongngo@yahoo.com

- Trưởng Ban Biên tập sẽ phối hợp với các ủy viên có liên quan kiểm tra tính xác thực về nội dung thông tin, tiến hành biên tập và trình Trưởng ban phê duyệt và cho đăng tải.

- Sau khi Trưởng ban đồng ý cho đăng tải, ủy viên thường trực gửi thông tin qua địa chỉ Email để bộ phận quản trị website tiến hành đưa tin lên website.

- Trong trường hợp thông tin không được đăng tải, Trưởng Ban phản hồi lại cá nhân, đơn vị cung cấp tin, bài qua email hoặc điện thoại và nêu rõ nguyên nhân không được đăng bài.

- Thông tin cung cấp, cập nhật lên website của nhà trường sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode - TCVN 6909:2001; font Arial; size 10.

Chương VI

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ

Điều 13. Chế độ hội họp

- Trưởng ban triệu tập phiên họp thường kỳ của Ban Biên tập và Quản trị. Định kỳ 03 tháng họp ít nhất 01 lần. Trong trường hợp cần thiết Trưởng ban triệu tập các thành viên họp đột xuất.

- Trong trường hợp Trưởng ban đi vắng, Ủy viên thường trực sẽ chủ trì cuộc họp thay Trưởng ban, sau đó báo cáo kết quả cuộc họp với Trưởng ban.

- Các Thành viên Ban Biên tập và Quản trị: Chấp hành theo sự phân công của Trưởng ban, tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban, phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Ban Biên tập và Quản trị phân công.

- Áp dụng chế độ giao ban công việc Tuần/Tháng/Quý thông qua hệ thống Website/Email.

Điều 14. Kinh phí

- Kinh phí hoạt động của Website được hạch toán phân bổ vào kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

- Chế độ kinh phí hội họp theo quy định của quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 15. Chế độ bồi dưỡng và nhuận bút

1.      Chế độ bồ dưỡng: Ban biên tập Website được hưởng chế độ kiêm nhiệm hàng quý, theo QCCTNB của trường

2. Các bài đăng về kế hoạch công tác chuyên môn, các thông báo, báo cáo, các văn bản pháp quy, quy chế, thông tin về hoạt động của đơn vị nằm trong nhiệm vụ của các cộng tác viên (CTV) và cán bộ chuyên trách về thông tin sẽ không có chế độ nhuận bút.

3. Quy định về chế độ nhuận bút

a. Đối tượng được trả nhuận bút: là cán bộ, viên chức, HSSV và các đối tượng khác trong và ngoài trường.

b. Những bài được trả nhuận bút: những tin bài gửi Ban Biên tập và Quản trị Website phải là những tin bài, ảnh, video clip, phỏng vấn, phóng sự hoặc thông tin về khoa học - chính trị - văn hoá - xã hội… phù hợp với yêu cầu của trang thông tin điện tử của nhà trường và được Trưởng Ban Biên tập và Quản trị Website phê duyệt cho đăng tải mới được trả nhuận bút. Cụ thể như sau:

- Bài viết, bài phỏng vấn, bài phóng sự phản ánh những sự kiện quan trọng của nhà trường diễn ra trong và ngoài trường và những bài viết mang tính nghiệp vụ chuyên sâu, hướng dẫn hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế…

- Các bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, những bài phổ biến những kinh nghiệm hay, những gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, những cán bộ, công chức xuất sắc, HS tiêu biểu…

- Đối với bài, ảnh sưu tầm từ các sách báo khác, nếu được đăng tải thì được trả nhuận bút bằng 25% mức nhuận bút theo quy định. (Lưu ý: tác giả phải trích rõ nguồn tin theo quy định).

- Các nội dung phát sinh khác do Ban Biên tập và quản trị Website đề nghị.

c. Quy định về bài viết được trả nhuận bút

- Bài viết được viết trên giấy A4 ít nhất là 1/2 trang (khoảng 250 - 300 từ). Sử dụng tiếng Việt theo bảng mã Unicode - TCVN 6909:2001; font Arial; size 10. Căn lề: Top: 2,5 cm, Bottom: 2 cm, Left: 3 cm; Right: 2 cm.

- Bài viết phải có ảnh (video clip) gửi kèm và ghi rõ chú thích cho từng ảnh.

d. Chế độ nhuận bút

- Chế độ nhuận bút: 50.000đ/ một bài đăng tải.

- Đối với các tin bài tác giả thực hiện trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm và trong các ngày Tết Nguyên đán thì chế độ nhuận bút được tính bằng 200% so với quy định chung.

- Kinh phí bồi dưỡng BBT và chi trả nhuận bút được bổ sung vào Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Chương VII

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 16. Khen thưởng

- Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Biên tập và Quản trị sẽ xét và đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với các đơn vị, được đề nghị tính vào thi đua cuối năm.

Điều 17. Kỷ luật

Đối với những cá nhân, tập thể vi phạm Luật Báo chí và các điều của Quy định này, Ban Biên tập xem xét và đề nghị hình thức kỷ luật theo nội quy của cơ quan và quy định pháp luật hiện hành.

Chương VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi có quyết định thay thế.

Điều 19. Trách nhiệm thực hiện

1. Ban Biên tập và Quản trị Website, các phòng chức năng, các Tổ Bộ môn, các đoàn thể: Công đoàn trường, Đoàn thanh niên có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh, sẽ được Ban Biên tập và Quản trị tổng hợp trình lãnh đạo nhà trường bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

HIỆU TRƯỞNG  

Đã ký          

 

   

Hồ Trường    

 DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP VÀ QUẢN TRỊ WEBSITE

STT

Họ và tên

Chức vụ

Vị trí

1.       

Hoàng Trọng Ngô

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Ban

2.       

Nguyễn Ngọc Văn

Trưởng Phòng Tổ chức-Hành chính

Ủy viên thường trực

3.       

Đỗ Thành Dương

Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn

Ủy viên

4.       

Trần Lan Phương

Trưởng Phòng Giáo vụ

Ủy viên

5.       

Nguyễn Thanh Hoàng

Chuyên viên Phòng Quản trị-Thiết bị

Ủy viên-Quản trị

                                       Tổng cộng danh sách có 05 người.